Bluuu ช่วยให้คุณจองแม่บ้านคุณภาพดีได้ออนไลน์ในราคาสมเหตุสมผล Bluuu lets you book high quality maids online at a reasonable price

ก. ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

บริษัท บลู เซอร์วิเซส จำกัด (เรียกโดยรวมว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “บริษัท” “แพลตฟอร์ม” ฯลฯ .) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น Bluuu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับบริการแม่บ้าน

ผู้ใดที่เข้าถึง ใช้ หรือลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มนั้น (ฝู้นั้นต่อไปนี้จะกล่าวถึงในฐานะบุคคลที่สอง ซึ่งเรียกว่า “คุณ” “ผู้เยี่ยมชม” “ผู้ใช้” “ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน” ฯลฯ) ตกลงที่จะผูกพันตามสัญญา โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด” นั้น) ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้แพลตฟอร์มนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 การใช้แพลตฟอร์มนี้โดยคุณจะใต้องใช้งานตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้ควรศึกษาข้อกำหนดนี้บนแพลตฟอร์มก่อนการเรียกดูข้อมูลแสดงผลหรือการใช้บริการ การใช้แพลตฟอร์ม บริการหรือคุณสมบัติอื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้นั้นแสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดนี้ของคุณ หากคุณไม่ต้องการใช้แพลตฟอร์มตามข้อกำหนดนี้ คุณต้องงดเว้นจากการใช้และเรียกดูแพลตฟอร์มนั้น

1.2 ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มนี้

1.3 คุณยอมรับว่าข้อกำหนดในฉบับพิมพ์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มนั้นเป็นที่ยอมรับได้ในกระบวนการยุติธรรมและการปกครอง

2. การปรับปรุงและการแก้ไขในอนาคต

2.1 เราอาจอัปเดตและแก้ไขข้อกำหนดนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยการโพสต์ข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับข้อกำหนดนี้จะมีผลทันทีเมื่อทำการโพสต์

2.2 เราแนะนำให้ผู้ใช้ของเราทุกคนตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นประจำก่อนการใช้เนื้อหาและทรัพยากร คุณจะสามารถระบุได้ว่าข้อตกลงนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นับตั้งแต่การเยี่ยมชมครั้งก่อนของคุณโดยดูจากการ “อัปเดตล่าสุด” ซึ่งปรากฏที่ด้านบนสุดของข้อตกลงนี้ การที่คุณใช้แพลตฟอร์มนี้หลังจากที่มีการโพสต์รเปลี่ยนแปลงใดๆถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

3. การระงับการปรับเปลี่ยน และ/หรือ การยกเลิก

3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้ รวมถึง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้การบริการเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว

3.2 ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าบริษัทจะสิ้นสุด เมื่อมีการยุติดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มจะสิ้นสุดลงทันที คุณตกลงว่าการยุติการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มของคุณอาจได้รับผลโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทอาจลบบัญชีผู้ใช้ของคุณออกทันที รวมทั้งข้อมูลและไฟล์ที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยินยอมของคุณ และ/หรือห้ามการเข้าถึงข้อมูลหรือไฟล์ดังกล่าวอีกต่อไป

3.3 คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ และ/หรือยกเลิกบริการใดๆของเรา

4. ข้อมูลรับรองและความรับผิดชอบของผู้ใช้

4.1 เราให้คุณเข้าถึงบริการได้ สำหรับผู้ใช้ทุกประเภท คุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้:

4.1.1 รักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและป้องกันจากการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.1.2 แจ้งบริษัททันทีหากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ไม่ว่าจะโดยที่คุณทราบหรือไม่ก็ตาม

4.1.3 รักษาและอัปเดตบัญชีของคุณโดยทันทีเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์

4.1.4 รับผิดชอบทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่คุณและผู้ที่เข้าสู่ระบบการใช้งานในบัญชีและบัตรเครดิตของคุณจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับคุณ และเพื่อควบคุมการใช้งานทั้งหมดจากผู้เยาว์ในแพลตฟอร์มนั้น

4.1.5 เพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือจากแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลหรือบริการในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง

4.1.6 ไม่ใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่ขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้รายอื่น

4.1.7 ไม่ใช้บัญชีของสมาชิกรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของบัญชี

4.1.8 ไม่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อการเก็งกำไร ทุจริตหรือฉ้อฉลการสำรอง/การ หรือการสำรอง/การจองใดๆ

4.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและยุติข้อมูลผู้ใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้กระทำการดังต่อไปนี้:

4.2.1 ผู้ใช้ปลอมแปลงข้อมูลเท็จ อันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือนความจริง และเป็นอันตรายต่อองค์กรหรือผู้เยี่ยมชมไซต์อื่นๆ

4.2.2 ผู้ใช้ไม่สามารถเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ซึ่งจะเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือองค์กร

4.2.3 กิจกรรมและเจตจำนงของผู้ใช้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือผิดศีลธรรมตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

4.2.4 ผู้ใช้เผยแพร่ซ้ำหรือแจกจ่ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทหรือแจ้งให้รับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนเข้าใจผิดและรับข้อมูลที่ที่ล้าสมัย

4.2.5 ผู้ใช้พยายามที่จะถอด แฮ็ก หรือทำการถอดรหัสโปรแกรมแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การดำเนินการของแพลตฟอร์มและเนื้อหาของแพลตฟอร์มเสียหาย

4.2.6 ผู้ใช้ส่งสแปมโฆษณาหรือเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดการบริการขององค์กรอื่น

4.2.7 ผู้ใช้อายุต่ำกว่าเกณฑ์ และไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของการควบคุมหรือดูแลโดยผู้ปกครองแม้ได้รับแจ้ง

4.2.8 ผู้ใช้ได้กระทำหรือสงสัยว่าจะกระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมใดๆ การกระทำใดๆของผู้ใช้อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

4.3 โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทอาจบอกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนประกอบใดๆ ของแพลตฟอร์มนี้ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือปฏิเสธที่จะให้ผลกับการจองใดๆ หรือการจอง/การสำรองใดๆที่คุณร้องขอ การยุติ รหัสผ่าน บัญชี (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) หรือการใช้แพลตฟอร์มนี้ รวมถึงลบและทิ้งเนื้อหาใดๆ ภายในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ของคุณ

4.4 ผู้ใช้ทุกคนที่อายุน้อยกว่ายี่สิบต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนทำธุรกรรมใดๆ หรือเข้าร่วมในบริการใดๆ ภายใต้แพลตฟอร์มนี้

4.5 คุณรับรองและรับประกันอย่างแน่นอนว่า:

4.5.1 คุณมีอายุเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ให้ไว้ในที่นี้ และเพื่อทำภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันสำหรับความรับผิดใดๆ ที่คุณอาจก่อขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์ม หรือคุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนทำธุรกรรมใดๆ หรือเข้าร่วมในบริการใดๆ ภายใต้แพลตฟอร์มนี้

4.5.2 ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในการใช้แพลตฟอร์มนี้มีความสมบูรณ์ เป็นความจริง และถูกต้อง

4.5.3 คุณต้องไม่โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ลามก ไม่เหมาะสม เดือดดาล ลามกอนาจารหรือดูหมิ่นหรือวัสดุใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่ง หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 แพลตฟอร์มนี้และเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้ (“เนื้อหา” นั้น) เป็นของ บริษัทเพียงผู้เดียว และ/หรือ เป็นของผู้จัดหาหรือผู้จัดหาอิสระของบริษัท (“ผู้จัดหา”) หรือฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือว่าเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ) ในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และข้อมูลพื้นฐานหรือเนื้อหาที่มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการใช้แพลตฟอร์มของคุณไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในแพลตฟอร์มหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา แพลตฟอร์มและส่วนประกอบต่างๆนั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความลับทางการค้า และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

5.2 เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก พิมพ์ ผลิตซ้ำ รื้อปรับระบบ ถอดประกอบ อัปโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ แสดงต่อสาธารณะ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ เข้าร่วมในการโอนหรือขาย ผลิตซ้ำ (ยกเว้นที่ให้ไว้ในที่นี้) สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการ แสดงหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5.3 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลพื้นฐานหรือวัสดุที่มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มนี้ ยกเว้นในขอบเขตที่การดาวน์โหลดดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ตามคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรของเราหรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ เราสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ดดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้

5.4 ข้อ 5 นี้จะคงมีผลต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อกำหนดนี้

6. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

6.1 การใช้แพลตฟอร์มของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว แพลตฟอร์มนี้ รวมถึงข้อมูลบริการที่จัดเตรียมไว้ “ตามที่เป็น” พื้นฐานและคุณต้องรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้

6.2 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือความเชื่อมโยงะหว่างแพลตฟอร์มนี้กับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ

6.3 ข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6.4 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ คุณภาพหรือความเพียงพอของแพลตฟอร์มนี้หรือข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ หรือว่าการใช้แพลตฟอร์มนี้จะตรงเวลา ไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดในข้อมูล เนื้อหา ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มนี้จะปราศจากบั๊ก ไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาข้อมูลใดๆ ที่มีบนแพลตฟอร์มนี้

6.5 บริษัทถือว่าไม่รับผิดชอบ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อหรือไวรัสที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณในบัญชีของคุณในการเข้าถึง ใช้ หรือการเรียกดูในแพลตฟอร์มนี้หรือการดาวน์โหลดวัสดุ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จากเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าเสียหายพิเศษใดๆ แบบอย่าง การลงโทษทางตรงและทางอ้อม เหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงค่าเสียหายจากผลพลอยได้) ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่นใดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับ

1. การใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใดๆ ที่พบในที่นี้

2. ความล้มเหลวหรือความล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้หรือการไม่สามารถใช้ส่วนประกอบใดๆของแพลตฟอร์มนี้สำหรับการจองหรือสำรอง) หรือ

3. การดำเนินการหรือไม่ดำเนินการโดยเราหรือผู้ให้บริการหรือผู้จัดหรือผู้แทนที่เป็นบุคคลที่สาม แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายต่อบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใด

6.6 ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท หรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับ (1) ความเสียหายทางอ้อมอันเป็นผลสืบเนื่องที่เป็นแบบอย่าง เหตุบังเอิญ พิเศษหรือเชิงลงโทษ (2) การสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใดๆ หรือเนื้อหาใดๆ หรือวัสดุอื่นๆ บน เข้าถึงผ่าน หรือดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มของคุณ แม้ว่าบริษัทจะทราบหรือได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว (3) แคมเปญ และโปรแกรมอื่นๆ ที่สมาชิกหรือผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้หรือพร้อมใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม (4) การกระทำหรือการละเว้นของสมาชิก ผู้ใช้ การที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท (5) การดำเนินการ คำพูด หรือเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ของบุคคลที่สามอื่นๆ (6) ข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้

6.7 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ หรือทั้งหมดของเราที่มีอยู่ในที่นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการใดๆ รวมถึง ในกรณีเหตุสุดวิสัย

6.8 การปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดของบริษัทตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของการเจรจาต่อรองระหว่างคุณและบริษัท และคุณตกลงว่าบริษัทจะไม่สามารถให้บริการบนพื้นฐานปัจจุบันได้โดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อกำหนดนี้

6.9 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยบริษัทในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ หรือทั้งหมดของเราที่มีอยู่ในที่นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการใดๆ หากความล้มเหลวหรือความล่าช้าเกิดจากสถานการณ์หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลสำหรับเรา

6.10 บริษัทไม่ใช่นายจ้างของแม่บ้านหรือผู้จัดหาให้บริการใดๆ และบริษัทไม่ได้กำกับดูแล โดยตรง หรือควบคุมบริการใดๆที่ดำเนินการในลักษณะใดๆ คุณตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการ เช่น แม่บ้านและผู้จัดหาเป็นผู้รับเหมาอิสระ และไม่ใช่ลูกจ้าง ผู้ร่วมกิจการ หุ้นส่วน ตัวแทน หรือผู้ได้รับสิทธิ์จากบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและให้บริษัท และ/หรือ ผู้จัดหาใดๆของบริษัทและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทชดใช้ค่าเสียหายต่อข้อเรียกร้อง คำร้อง การดำเนินการ กระบวนการ หรือการดำเนินการกับบริษัทที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มนี้ทั้งหมด และ/หรือ การละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆโดยคุณ

8. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มนี้อาจมีการเชื่อมโยง (Hyperlinks) ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม การดึงเข้าไปเชื่อมโยงสู่แพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นหรือมีส่วนใดๆกับการดำเนินการในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ(ถ้ามี) ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

9. ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่รวบรวมจากคุณและเกี่ยวกับคุณที่เชื่อมโยงกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณ (เช่น ส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณ) อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งถูกรวมโดยการอ้างอิงสู่ข้อกำหนดนี้ในฐานะเงื่อนไขเพิ่มเติม

10. เบ็ดเตล็ด

10.1 เนื้อหาใดๆ ของข้อกำหนดนี้ซึ่งถูกทำให้เป็นโมฆะ ถูกห้าม หรือไม่ให้มีการบังคับใช้จะต้อง: ไม่ส่งผลถึงขั้นเป็นโมฆะ ห้าม หรือบังคับใช้ไม่ได้; กล่าวคือไม่ทำให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ และบทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงใช้บังคับหรือบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

10.2 ไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์หน่วยงานเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทอันเป็นผลตามข้อตกลงของการใช้งาน และ/หรือ การเข้าถึง เยี่ยมชม หรือทำการซื้อที่แพลตฟอร์มนี้

10.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่โพสต์บนแพลตฟอร์มนี้อาจนำไปใช้กับการจอง/การสำรอง และการซื้อบริการของเราและการใช้ส่วนประกอบอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายเหล่านี้รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม

10.4 ข้อกำหนดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและแทนความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมด (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) อันเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญนั้น และไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ ยกเว้นเราแก้ไขในที่นี้

10.5 บริการนี้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและอยู่ภายใต้การดำเนินงานตามกฎหมายในฐานะธุรกิจของไทยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เราไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกเรียกดู ดาวน์โหลด หรือใช้นอกประเทศไทย หากคุณเข้าถึงบริการและเนื้อหาจากนอกประเทศไทย ทางเราไม่มีข้อผูกพันกับการขยายกฎหมายไปยังประเทศของคุณ

10.6 กฎหมายที่ใช้บังคับต้องเป็นกฎหมายของประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน คุณตกลงว่า ยกเว้นข้อพิพาทบางประเภทที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการด้านล่าง ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทจะได้รับการแก้ไขผ่านอนุญาโตตุลาการซึ่งมีผลผูกพัน รวมถึงคุณเพิกถอนสิทธิ์ใดๆ ในการเข้าร่วมในคดีฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการทั่วไป

อนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของศูนย์อนุญาโตตุลาการ (“THAC”) และดำเนินการตามกฎของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะมีอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคู่พิพาท หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ผู้อำนวยการของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่กรณี เท่าที่มีผลใช้บังคับ ผลตัดสินใดๆ ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคำตัดสินตามพิพากษาอาจถูกยื่นที่ศาลใดที่มีเขตอำนาจศาลหรืออาจสร้างแพลตฟอร์มขึ้นต่อศาลดังกล่าวเพื่อยอมรับคำตัดสินของศาลและคำสั่งบังคับใช้ แล้วแต่กรณี

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองและการสำรอง

โปรดทราบว่าการจอง/สำรอง และการซื้อบริการทั้งหมดของเรานั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการเสริม และผู้จัดหาอิสระของเรา (“ผู้จัดหา”) เป็นครั้งคราว (“ข้อกำหนดของผู้จัดหา”)

โดยการจองบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้แสดงว่าคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของผู้จัดหาด้วย

1. การเป็นสมาชิก

1.1 คุณสามารถจองหรือสำรองบริการ หรือคำขอจอง/สำรองคำร้องหลังจากลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มเท่านั้น การเป็นสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนได้ แต่สมาชิกสามารถทำการจองในนามของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้

1.2 คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการใช้งาน เข้าถึง เยี่ยมชม หรือทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่แพลตฟอร์มนี้โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและบัตรเครดิตของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานของผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับคุณ

2. การเปลี่ยนแปลงอัตราบริการ

อัตราค่าบริการที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. การลบบริการ

3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำกัดเวลาและครั้งในการลบ แก้ไข หรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

3.2 คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่งสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการ

4. การจอง

4.1 บริษัทและผู้จัดหาของพวกเขามีสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการไม่รับ และ/หรือ ปฏิเสธที่จะยอมรับการจองหรือการสำรองใดๆ ที่ทำผ่านแพลตฟอร์มนี้

4.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินในลักษณะใดๆ หากคุณจองหรือสำรองบริการที่ไม่เหมาะสม

4.3 หากคุณมีคำขอพิเศษใดๆ คำขอเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นกรณีอื่น การจองหรือการสำรองงทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนและไม่สามารถถ่ายโอนได้

5. บริการ

5.1 บริการทั้งหมดที่โพสต์บนแพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานของบริการ บริษัทไม่ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลด้วยตัวเองและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเพียงพอของข้อมูล

5.2 คุณเข้าใจและรับทราบว่าบริษัททำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มการจองทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการของผู้จัดหา และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับ: การจองเกินจำนวน ข้อมูลที่ผิด หรือการจัดการที่ผิดพลาดของการจอง/การสำรอง หรือการจองโดยผู้จัดหา หรือความไม่พอใจหรือข้อร้องเรียนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการที่ได้มาจากผู้จัดหา ความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณ หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลไม่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่เดิมหรือมีเหตุให้เกิดขึ้นก็ตาม

5.3 บริษัทจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณกับผู้จัดหา ไม่ว่าบริษัทจะได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว หรือต้องรับผิดในต้นทุนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจาก คุณหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น

5.4 บริการทั้งหมดที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและการยอมรับที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดหาบริการดังกล่าว

6. การยกเลิกและการคืนเงิน

6.1 สำหรับการจองแบบครั้งเดียว
ผู้ใช้สามารถยกเลิกการซื้อเมื่อใดก็ได้เพื่อรับเงินคืน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 5% สำหรับการยกเลิกก่อน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% สำหรับการยกเลิกที่ทำขึ้นระหว่าง 24 ชั่วโมงถึง 3 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% สำหรับการยกเลิกที่เกิดขึ้นน้อยกว่า 3 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย

6.2 สำหรับการจองหลายแพ็คเกจ
ผู้ใช้สามารถยกเลิกการซื้อได้ตลอดเวลาก่อน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดหมายครั้งแรกโดยใช้เครดิตการจองหลายแพ็คเกจเพื่อรับเงินคืน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 5% สำหรับการยกเลิกที่ทำขึ้นก่อน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมายครั้งแรกผ่านไป

7. นโยบายเพิ่มเติมสำหรับหลายแพ็คเกจ

7.1 ความถูกต้องและการหมดอายุของเครดิต: เครดิตหลายแพ็คเกจมีอายุการใช้งาน 90 นับจากวันที่ใช้ทำการนัดหมายครั้งแรก เครดิตที่ไม่ได้ใช้หลังจากวันหมดอายุจะถูกลบโดยไม่คืนเงิน ส่วนเครดิตที่ซื้อภายใต้แพ็คเกจการจองหลายครั้ง (Multi-Packages) ไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้รายอื่นได้

7.2 การเปลี่ยนแม่บ้าน (จากฝั่งผู้ใช้): กรณีที่ผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแม่บ้านหลังจากที่ทำการชำระสำหรับการจองแบบหลายแพ็คเกจแล้ว ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแม่บ้านได้ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแม่บ้านต้องทำก่อน 3 ชั่วโมงของการนัดหมายกับแม่บ้านคนปัจจุบัน

7.3 การเปลี่ยนแม่บ้าน (จากฝั่งแม่บ้าน): ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแม่บ้านเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (เช่น ลาพักรักษาตัวนาน กลับต่างจังหวัด ฯลฯ) การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ถูกนับรวมในจำนวนการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (3 ครั้ง) ที่กล่าวถึงในข้อ 7.2 ข้างต้น

7.4 สิทธิในการพักของแม่บ้าน: แม่บ้านมีสิทธิพัก 5 นาทีทุกชั่วโมง

8. ความเป็นส่วนตัวของการสนทนา

หน้าต่างของบทสนทนาอาจถูกตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพการบริการ